A A A

STATUT

 

ROZDZIAŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Fundacja "Podaj Dłoń" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona jest przez następujące osoby:

1. Janina Marianna Błaszczuk

2. Izabela Maria Płatkowska

3. Zofia Soja

4. Teresa Katarzyna Wajszczuk

5. Dariusz Fornal

6. Tomasz Piotr Zając

7. Irena Michalina Wysocka

8. Zbigniew Grzegorz Świtalski

9. Zygmunt Szostakiewicz

10. Dariusz Szkalej

11. Wincenty Władysław Sendłak

12. Edwin Antoni Piluś

13. Mariusz Pietnowski

14. Izabela Teresa Pawłowska

15. Jan Pawluk

16. Aleksander Miszczak

17. Anna Maciuk

18. Wiesława Łopało

19. Marek Kwiatkowski

20. Zygmunt Sławomir Krawiec

21. Henryk Adam Kozłowski

22. Joanna Jurek

23. Krystyna Bogusława Chwedczuk

 

 

Zwanymi dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w Hrubieszowie dnia 3 październik 2001 roku. Repertorium A Nr 4319/2001, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz,U.Nr. 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja posiada osobowość prawną. Samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania. Fundatorzy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania zaciągnięte przez Fundację.

 

 

§3

 

 

Fundacja prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§4

 

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§5

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Trzeszczany. Biuro Fundacji znajduje się w Hrubieszowie , ul. 3 Maja 37

 

§6

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§7

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§8

 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

ROZDZIAL II

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

 

§9

Celem Fundacji jest:

 

l. Niesienie pomocy ludziom starszym, niedołężnym, niepełnosprawnym

upośledzonym zamieszkującym na terenach wiejskich.

2. Inspirowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej środowisk osób

niepełnosprawnych i upośledzonych.

3. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej w środowiskach wiejskich.

4. Praca na rzecz zapobiegania i likwidacji utrwalania się skutków patologii

społecznych.

5. Otaczanie pomocą i opieką dzieci pochodzących z rodzin patologicznych.

6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

7. Aktywizacja środowisk kobiet na wsi.

8. Pomoc osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem.

9. Podnoszenie bądź zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

10. Działania w celu tworzenia nowych miejsc pracy lub podejmowania samodzielnej

działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

11. Realizacja innych zadań związanych z szeroko rozumianym pojęciem polityki

społecznej.

12. Propagowanie na terenach wiejskich idei przystąpienia Polski do struktur Unii

Europejskiej.

13. Szeroko pojęte działania na rzecz promocji Gminy Trzeszczany i Powiatu Hrubieszowskiego

w kraju i za granicą.

14. Promowanie i wspieranie twórczości ludowej.

15. Propagowanie idei patriotycznych oraz działania mające na celu pomoc środowiskom

kombatanckim.

16. Agroturystyka i przygotowywanie posiłków.

17. Ochrona zabytków, obiektów sakralnych i pomników pamięci narodowej.

 

§ 10

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1. Prowadzenia zakładów i ośrodków służących realizacji celów Fundacji.

2. Pozyskanie i utrzymanie bazy lokalowej.

3. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji

finansowej bądź pochodzących z rodzin patologicznych.

4. Prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej.

5. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami

społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

6. Występowanie w przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, związanych z realizacją celów Fundacji.

7. Zawieranie kontraktów z Kasami Chorych na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa, opieki i pielęgnacji osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych i upośledzonych.

8. Udział w konkursach i programach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

9. Szkolenia, warsztaty i seminaria służące podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych.

10. Pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych służących realizacji celów Fundacji.

11. Organizowanie wycieczek, wyjazdów, kolonii, kursów oraz zajęć pozaszkolnych dla

dzieci i młodzieży.

12. Organizowanie spotkań z kombatantami oraz podejmowanie innych działań z ich

udziałem w celu propagowania idei patriotycznych i integracji środowiska.

13. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

15. Prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

16. Wspieranie działań Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

§11

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§12

 

Majątek Fundacji stanowią środki wskazane. w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§13

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków i zapisów.

2. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

3. Uzyskanych subwencji i dotacji.

4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 15

 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 16

 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub innego podobnego w skutkach przysporzenia majątkowego, jednorazowo lub łącznie w wysokości równej co najmniej 1 000,- złotych, lub gdy idzie o osoby zagraniczne w wysokości równej co najmniej 500 EURO uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji.

 

 

 

2. Tytuł sponsora ma charakter honorowy.

3. Zasady przyznawania Tytułu Sponsora reguluje Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

 

§ 17

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 18

 

1. Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych oraz z zastrzeżeniem treści § 15

statutu - finansowaniu działalności gospodarczej.

2. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów.

3. Z majątku Fundacji określonego w § 12 wydziela się środki finansowe w wysokości

2000,- złotych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 19

 

l. Fundacja w celu stałego uzyskiwania środków na działalność statutową może

prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 

· Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 52.11.Z

· Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z

· Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno­rentowymi - PKD 67.20.Z

· Reklama - PKD 74.40.Z

· Działalność związana z pośrednictwem pracy - PKD 74.50.A

· Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84.A

· Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej - PKD 75.14.

 

· Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z

· Szpitalnictwo - PKD 85.11.Z

· Działalność paramedyczna - PKD 85.14.

· Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem - PKD 85.31.B

· Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania - PKD 85.32.

 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz rozwój działalności gospodarczej w proporcjach i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

§ 20

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej "zakładami".

 

 

§ 21

 

 

1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji a zatwierdzony przez Radę Fundacji.

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on w odniesieniu do pracowników zakładu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

ORGANY FUNDACJI

 

 

§ 22

 

 

Organami Fundacji „ Podaj Dłoń” są:

 

1. Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

 

 

§ 23

 

RADA FUNDACJI

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z osób fizycznych i liczy pięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję powołuje swą decyzją Rada.

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje obowiązki osobiście i honorowo.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

 

 

§ 24

 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

2. Zasady pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń Rady określa Regulamin Pracy Rady Fundacji.

3. Regulamin Pracy opracowuje Przewodniczący Rady, a zatwierdza Rada Fundacji.

 

§ 25

 

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady są ważne, o ile uczestniczy w nich więcej niż połowa jej członków w tym Przewodniczący, a wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu zawiadomieni w sposób wskazany w § 26 Statutu.

 

2. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć zaproszony przedstawiciel Zarządu Fundacji.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu

członków Rady.

4. Radę fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

§ 26

 

Członkowie organów Fundacji powinni być zawiadomieni o planowanym posiedzeniu z podaniem: czasu, miejsca oraz porządku obrad, co najmniej 14 dni przed jego przewidywaną datą. Zawiadomienie powinno być dokonane za pomocą listów poleconych lub w inny sposób

dający możliwość stwierdzenia prawidłowości zawiadomienia.

 

§ 27

 

1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo popełnione umyślnie,

c. śmierci członka.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 

§ 28

 

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Prowadzenie kontroli działalności finansowej i gospodarczej Fundacji, prawidłowości

wykorzystania jej środków finansowych i innych składników majątkowych.

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego członków.

3. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz

sprawozdań finansowych.

4. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji.

5. Uchwalanie Regulaminu pracy Rady i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu

Fundacji

6. Nadawanie tytułu "Sponsora Fundacji".

7. Wyrażanie zgody na zbycie lub odpłatne nabycie nieruchomości.

8. Wyrażanie zgody na tworzenie lub przystępowanie Fundacji do innych podmiotów w

szczególności gospodarczych.

9. Inne sprawy przewidziane w niniejszym statucie.

10. Rada może podejmować decyzje także w kwestiach przewidzianych do kompetencji

Zarządu Fundacji o ile tak postanowi uchwałą.

11. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

12. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 

§ 29

 

 

ZARZĄD FUNACJI

 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza oraz dwóch Członków Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

2. Wybory członków Zarządu odbywają się w jednym głosowaniu tajnym na nazwiska

poszczególnych kandydatów zgłoszonych Radzie Fundacji przez Członków Rady.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nie później niż 14 dni po wyborach.

4. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

 

§ 30

 

Członkowie Zarządu odpowiadają solidarnie za szkodę majątkową spowodowaną umyślnie lub poprzez niedbalstwo wyrządzoną Fundacji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie.

 

 

 

 

§31

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje

na zewnątrz.

2. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji. Strukturę organizacyjną

Biura wraz z Regulaminem pracy Zarządu uchwala Zarząd Fundacji, a zatwierdza

Rada Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani

i nagradzani przez Radę Fundacji.

 

§ 32

 

l. Zarząd działa kolegialnie na podstawie uchwalonego przez siebie, a zatwierdzonego przez Radę Fundacji regulaminu. Zarząd jest władny podejmować uchwały gdy w posiedzeniu udział bierze co najmniej połowa jego składu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na

kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i

Protokolant posiedzenia.

§ 33

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 

§ 34

 

1. Członek Zarządu Fundacji nie może bez zezwolenia zajmować się interesami

konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w jednostkach konkurencyjnych jako ich członek,

udziałowiec lub reprezentant.

2. Zezwolenia udziela Rada Fundacji.

 

§35

 

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową w skład której mogą wchodzić również osoby spoza Fundacji.

 

§ 36

 

1. Z ważnych powodów można odwołać Członka Zarządu.

2. Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów wszystkich członków na wniosek 1/3 składu Rady .

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 37

 

  1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
  2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

 

§ 38

 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych ustawie powołanej w §1 niniejszego statutu.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji stosowną uchwałą.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

§ 39

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidowanej Fundacji należy przekazać mocą stosownej uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji pozarządowych na realizację celów zbliżonych do celów likwidowanej Fundacji lub prowadzonych przez organizacje pozarządowe szkół.

§ 40

 

  1. Traci moc Statut Fundacji uchwalony 27.10 2001r.
  2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.