A A A

O FUNDACJI

Fundacja "Podaj Dłoń" jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
Misja

Założenie i prowadzenie Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

Niesienie pomocy ludziom starszym, niedołężnym, niepełnosprawnym, upośledzonym;

Inspirowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej;

Otaczanie pomocą i opieką dzieci pochodzących z rodzin patologicznych;

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;

Pomoc osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem;

Działania w celu tworzenia nowych miejsc pracy lub podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej

Realizacja innych zadań związanych z szeroko rozumianym pojęciem polityki społecznej;

Promowanie i wspieranie twórczości ludowej;